Ligtas na Pagtatapon sa Gamot

TUNGKOL SA LIGTAS NA PAGTATAPON SA GAMOT

English | Español | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog | 日本語 | 한국어 | हिंदी 

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), halos 50 porsiyento ng mga Amerikano ang umiinom ng isang nireresetang gamot.  Ang kakulangan sa sapat at maginhawang mga lokasyon sa pagtatapon para sa mga hindi kanais-nais na gamot ay bumubuo ng malalaking panganib sa kalusugan ng mga tao at sa kapaligiran. Bilang resulta, ang mga hindi kanais-nais na gamot ay madalas na iniiwan sa tahanan, kung saan maaari itong maaksidenteng mainom o maabuso ng mga bata, adult, at mga nakakatanda, na nagdaragdag ng panganib sa pagkalason, pagkagumon, at pagkamatay. Ang mga hindi kanais-nais na gamot ay itinatapon din sa basura kung saan maaari itong matunaw sa lupa at maanod pababa sa inidoro kung saan ang mga kumplikadong sangkap ay hindi matatanggal mula sa water supply. 

Sa pagkilala sa lumalaking problema na ito, ang County ng Santa Clara ay nag-umpisang gumawa ng programa sa pagkolekta para sa mga hindi kanais-nais na  pharmaceuticals noong 2008. Ang programang ito sa simula ay binubuo ng pagkolekta ng mga hindi kanais-nais na pharmaceuticals sa mga household hazardous waste na kaganapan ng pagkolekta ng County at 13 ligtas na mga drop boxes na matatagpuan sa County pharmacies at istasyon ng mga Sheriff. Ang mga limitasyon ng programang ito ay humantong sa pagbuo ng Safe Drug Disposal Ordinance. 

Noong Mayo 19, 2015, ang Safe Drug Disposal Ordinance (No. NS-517.89) ay naipasa ng mga Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara. Ang Ordinansa ay nangangailangan ng mga bumubuo ng pharmaceutical upang bumuo ng Product Stewardship Program upang tustusan at pamahalaan ang koleksiyon,  transportasyon, at pagtatapon ng hindi kanais-nais na gamot mula sa mga residente ng Santa Clara County. Noong Hunyo 23, 2015, ang pangalawang pagbabasa sa Ordinansa, kung saan kabilang ang Stewardship Plan, ay natanggap at pinagtibay ng Lupon. Ang Safe Drug Disposal ay nagkabisa noong Hulyo 23, 2015. 

Ang MED-Project ay isang grupong nangangasiwa na itinatag ng mga tagagawa ng pharmaceutical upang ipatupad ang programa sa buong California kabilang ang mga county kagaya ng Alameda, San Mateo, San Francisco, Santa Cruz, San Luis Obispo, Marin at dito sa atin sa Santa Clara County. Sa kasalukuyan, mayroong 108 kiosks na matatagpuan sa buong Santa Clara County.  Mangyaring bisitahin ang  sccmeds.org​ para sa listahan ng mga lokasyon at karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ligtas na tinatapon ang inyong mga hindi kanais-nais na gamot.  

BASURANG MEDIKAL SA NEGOSYO

Kung ang inyong negosyo ay bumubuo ng medikal na basura, mangyaring makipag-ugnayan sa Santa Clara County Medical Waste Program sa 408-918-3400 o tingnan ang Medical Waste Management Program page.