Tiêu Hủy Thuốc Men Một Cách An Toàn

VỀ VIỆC TIÊU HỦY THUỐC MEN MỘT CÁCH AN TOÀN

English | Español | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog | 日本語 | 한국어 | हिंदी 

 

Thể theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), gần 50 phần trăm người Hoa Kỳ sử dụng một loại thuốc được kê toa.  Việc thiếu các địa điểm tiêu hủy thuận lợi và an toàn cho các loại thuốc không còn cần tới gây nên sự rủi ro đáng kể đối với sức khỏe con người và đối với môi trường.  Bởi vì thế, các loại thuốc không còn cần tới thường bị bỏ tại nhà nơi mà chúng có thể bị uống một cách vô tình hoặc lạm dụng bởi trẻ con, người lớn, và người cao niên, làm tăng rủi ro bị ngộ độc, nghiện ngập, và tử vong.  Các loại thuốc không còn cần tới cũng bị bỏ vào rác nơi chúng có thể thấm vào đất và bị dội xuống bồn cầu nơi mà các hợp chất phức tạp không được loại bỏ khỏi nguồn nước được cung cấp. 

Nhận thức được sự gia tăng của vấn đề, vào năm 2018 Quận Hạt Santa Clara đã bắt đầu thực hiện một chương trình thâu hồi các loại thuốc không còn cần tới.  Chương trình này khởi đầu bao gồm việc thâu hồi các loại thuốc không còn cần tới tại các buổi thu gom chất thải sinh hoạt nguy hại của Quận Hạt và 13 thùng thu gom an toàn được đặt tại các nhà thuốc và văn phòng cảnh sát của Quận Hạt.  Các giới hạn của chương trình này, đã dẫn đến sự hình thành của Sắc Lệnh Tiêu Hủy Thuốc Men Một Cách An Toàn

Ngày 19 Tháng năm, 2015, Sắc Lệnh Tiêu Hủy Thuốc Men Một Cách An Toàn (Số. NS-517.89) đã được thông qua bởi Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara.  Sắc lệnh yêu cầu các nhà sản xuất dược phẩm hoạch định một Chương Trình Quản Lý Sản Phẩm để tài trợ và quản lý việc thu hồi, vận chuyển, và tiêu hủy những thuốc men không còn cần tới từ các cư dân Quận Hạt Santa Clara.  Vào Ngày 23 Tháng sáu, 2015 một bản đọc thứ nhì của sắc lệnh, bao gồm một Chương Trình Quản Lý, đã được tiếp nhận và thông qua bởi Ban Giám Sát.  Chương Trình Tiêu Hủy Thuốc Men Một Cách An Toàn đã bắt đầu có hiệu lực kể từ Ngày 23 Tháng bảy, 2015. 

Dự Án MED là một nhóm quản lý được thành lập bởi các công ty sản xuất dược phẩm để áp dụng chương trình trên khắp California bao gồm các quận hạt như Alameda, San Mateo, San Francisco, Santa Cruz, San Luis Obispo, Marin và của chính chúng ta tại Quận Hạt Santa Clara.  Hiện nay, đã có 108 ki-ốt (kiosks) ở khắp Quận Hạt Santa Clara.  Hãy vào sccmeds.org​ để có một danh sách của các địa điểm và biết thêm thông tin về cách tiêu hủy an toàn các thuốc men không còn cần của quý vị. 
 

CHẤT THẢI Y TẾ TỪ DOANH NGHIỆP

Nếu quý vị là một doanh nghiệp sản sinh ra chất thải y tế xin vui lòng liên lạc Chương Trình Chất Thải Y Tế Quận Hạt Santa Clara tại số 408-918-3400 hoặc vào xem trang Chương Trình Quản Lý Chất Thải Y Tế .