Skip to main content

Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại

Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Là Gì và Tôi nên Thải Bỏ chất thải Này Như Thế Nào?

Hóa chất được Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại chấp nhận thuộc một trong bốn loại hóa chất nguy hiểm của Bộ Giao Thông Vận Tải:

Dễ chày

sơn, khô hoặc ướt, càc sản phẩm từ dầu mỏ, nước đành bóng, nhiên liệu

Có tính ăn mòn

axit, bazơ, ắc-quy, chất thông cống

Chất độc

thuốc độc, thuốc trừ sâu, hóa chất làm vườn, amoniac, dung môi

Dễ tạo ra phản ứng

hóa chất bể bơi, hydro peroxid, iốt, perchlorat

Những chất khàc

prôpan, heli, bình oxy nhỏ, thiết bị bào khói, đèn huỳnh quang, thuốc men, càc vật sắc nhọn