Pagtatapon ng Matutulis na Kagamitan

Pagtatapon ng Matutulis na Basura na mula sa Consumer

English | Español | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog | 日本語 | 한국어 | हिंदी 

Noong Marso 6, 2018, ang Lupon ng Mga Supervisor ng County ng Santa Clara ay nagpasa ng batas na nag-aatas sa mga manufacturer ng matutulis na kagamitan at kumpanya ng gamot na gumagawa at nagpapamahagi ng mga medisina na nangangailangan ng pagtuturok sa bahay na magsumite at magpatupad ng kumprehensibong plano para sa ligtas, libre, at madaling pagtatapon ng matutulis na basura mula sa consumer. Kasama sa matutulis na basura ang mga medikal na device na matulis ang mga dulo o gilid na maaaring makahiwa o makatusok sa balat, gaya ng mga karayom, pang-ineksyon, at panghiwa na kinakailangan para sa pangangalaga ng pasyente sa labas ng mga tradisyunal na lugar ng pangangalagang pangkalusugan. Dahil sa bagong batas na ito, pupunta ang aming mga residente sa mga kiosk at lokasyon ng pangongolekta ng basura upang kumuha ng libreng postage paid na mail-back na mga lalagyan sa buong County simula sa huling bahagi ng 2018.

Ia-update ang website na ito kapag naipatupad na ang programa.

Para sa mga tanong o higit pang impormasyon, maaari kayong mag-email sa amin dito: [email protected]

Matatalim na bagay

Ipinagbabawal ng batas ng Estado (H&SC § 118286) sa isang tao ang pagtatapon ng matatalim na bagay sa kanilang mga basurahan o lalagyan ng mga ireresiklo.  Ang  matatalim na bagay mula sa bahay ay mga karayom na pang-iniksiyon, hiringgilya, lanseta, at iba pang medikal na aparato na ginagamit para sa pag-iniksiyon ng sarili o pagsusuri sa dugo.  Para sa ligtas na pagtatapon ng inyong mga ginamit nang matatalim na bagay, ilagay ang mga ito sa isang biohazard na lalagyan ng matatalim at makipag-ugnayan sa inyong sariling doktor, tagapamahala ng klinika, o parmasiyotiko at magtanong kung mayroon silang programang muling pagkuha.  Kung bibili ka ng matatalim na bagay sa online, pakitandaan na humiling ng isang may address at bayad na kahon ng pagbabalik sa pamamagitan ng koreo para sa mga ginamit na matatalim na bagay. Tumatanggap din ng matatalim na bagay ang Programang Mapanganib na Basura sa Bahay (HHW) sa Buong County pati na rin ang maraming botika sa buong County.

Paano ang Wastong Pagtatapon ng Matatalim na Bagay mula sa Bahay


Makatutulong na pangalagaan ang inyong pamilya, komunidad, ang publiko, ang inyong tagahakot ng basura, at ang kapaligiran ng wastong pagtatapon ng inyong mga ginamit na matatalim.Pakitandaan, DAPAT NASA APRUBADONG LALAGYAN ANG LAHAT NG MATATALIM. HUWAG ITAPON ANG MGA ITO SA BASURAHAN!​

  • Aprubadong lalagyan ng matatalim – Maaari kayong bumili ng lalagyan ng biohazard na matatalim sa botika o magtanong sa iyong doktor kung nagbibigay sila ng lalagyan. Kung bibili ka ng matatalim sa online, humiling ng isang kit para sa pagbabalik sa pamamagitan ng koreo para sa mga ginamit nang matatalim.​
  • Itapon ang mga puno nang lalagyan ng matatalim na bagay gamit ang mga sumusunod na opsyon:
  1.  Itanong sa inyong botika o opisina ng doktor kung mayroon silang programang "muling pagkuha."
  2. Dalhin ang Matatalim​ sa Lokasyon ng Pagdadalhan – LIBRENG pagdadala para sa mga residente.
  3. Gamitin ang aprubadong Serbisyo ng Mail-Back ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California.  Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang:  https://safeneedledisposal.org/solutions/pharmaceutical-programs/.

Definición de envase aprobado para desechar objetos punzantes ​

Used syringe disposal

Kahulugan ng Aprubadong Lalagyan ng Matatalim na Bagay ​​

Ang lalagyan ay dapat matigas, hindi nabubutas, hindi nababasag, hindi tumatagas na may mahigpit na takip at may tatak na "Matatalim na Basura" o ipinapakita ang label ng International Biohazard. Hindi puwede: babasaging garapon, bote ng soda, o pitsel ng gatas. (Maaaring mabutas ang mga lalagyang ito)